Chỉnh tự do khuôn Blog,phong phú mẫu!

Tự sửa HTML,CSS tự do,thêm plugin vào như ý muốn để tao Blog sống động hơn.

 • Dùng plugin để tao Blog sống động hơn!

  Plugin của FC2, plugin do người sử dụng tạo ra, rất nhiều kiểu loại để chọn.

 • Kiểu mẫu khuôn Blog phong phú!Ứng dụng với cả Mobile

  Có trên 5000 loại khuôn Blog,bạn sẽ tìm được một mẫu riêng cho mình,và có thể thay đổi mẫu tự do.Ứng dụng với cả Mobile.

 • Tự do chỉnh sửa HTML và CSS!Cài tag theo ý muốn.

  Tự do chỉnh sửa HTML và CSS!Cài tag theo ý muốn.
  Chia sẻ khuôn Blog tự tạo cho mọi người sử dụng!

 • Chế độ riêng tư

  Bạn không muốn cho người lạ xem Blog,và chỉ muốn cho bạn xem Blog?Cài đặt khóa vào Blog của bạn để chỉ cho người biết mật khẩu có thể xem Blog.
  Cài đặt khóa cho toàn thể Blog "Chế độ riêng tư" hoặc chỉ cài đặt khóa cho bài viết đặc biệt "Mật khẩu xem bài viết" sẽ giữ an toàn cho Blog của bạn.

 • Cài đặt được từng chỗ nhỏ theo ý muốn

  Cài đặt bài viết (Số bài viết hiển thị,thứ tự,RSS...),cài đặt lời bình luận (Cho phép đăng,lời bình luận ẩn...),Cài đặt đăng lên(Viết nháp,đặt trước bài viết)